Інформація

Реквізити компанії

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « АРТЕМІДА-Ф»

Скорочена назва: ТОВ «ФК «АРТЕМІДА-Ф»

Код ЄДРПОУ: 42655697

Найменування банку: ПАТ «КБ «Акордбанк»

Код банку (МФО): 380634

Номер рахунку: UA673806340000026003151726001

Оплатити через Portmone

Сторінка в розробці

Публічна інформація

Повне та скорочене найменування юридичної особи: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф» Скорочене найменування: ТОВ "ФК "АРТЕМІДА-Ф"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 42655697
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 79013, місто Львів, вулиця Степана Бандери, буд. 87, оф. 54
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Свідоцтво ФК № 1245 від 10.09.2019
Перелік фінансових послуг: Види фінансових послуг:НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ.
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Шмагало Андрій Ігорович
Склад Виконавчого органу: Директор: Шмагало Андрій Ігорович
Склад наглядової ради: Наглядова рада відсутня.
Інформація про відокремлені підрозділи: Відокремлені підрозділи відсутні.
Ліцензії та дозволи: Товариство має наступні ліцензії: - «НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ» Код фінансової послуги: 13.11, дата видачі: 19.11.2019 року, строк дії ліцензії: безстрокова, Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.11.2019 року, № 2273 - «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» Код фінансової послуги: 13.06, дата видачі: 19.11.2019 року, строк дії ліцензії: безстрокова, Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.11.2019 року, № 2273
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Факти порушення справи про банкрутство відсутні.
Інформація про початок процедури ліквідації: Факти початку процедури ліквідації відсутні.
Режим робочого часу: Понеділок-п’ятниця 10:00-18:00 Обідня перерва 13:00-14:00 Субота-неділя – вихідні дні
Ціна/тарифи фінансових послуг: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/
Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування).
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: 30,7% - Шмагало Андрій Ігорович
Наявність у клієнта/позичальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Строк, протягом якого клієнтом/позичальником може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Наявність у клієнта/позичальника права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг: Зміни та доповнення до договорупо надання фінансових послуг допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом.
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)
Наявні та можливі схеми кредитування: Фінансова послуга по наданню коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, наразі, Товариством не надається (Товариством призупинена (не надається) послуга кредитування)

Тлумачення термінів

Споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф», Код ЄДРПОУ 42655697, або щодо якої відбулось відступлення права вимоги за її договором про споживчий кредит на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф», Код ЄДРПОУ 42655697

Кредитодавець/Кредитор - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати споживчі кредити (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф», Код ЄДРПОУ 42655697, при умові видачі споживчого кредиту);

Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивільно-правовим договором або з інших підстав заміни кредитора у зобов'язанні право вимоги за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим частиною другою статті 3 ЗУ «Про споживче кредитування (Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф», Код ЄДРПОУ 42655697, при умові набуття права вимоги за договором про споживчий кредит).

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Споживач зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Кредитора та/або умовами передбаченими Кредитним Договором. При цьому Споживач самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості Споживач у графі «призначення платежу» вказує: номер та дату укладання договору Кредиту, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

У випадку прострочення Споживачем сплати Заборгованості за споживчим кредитом, встановлюєтья наступна черговість погашення вимог :

  • у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
  • у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
  • у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий
    кредит.

У випадку порушення Споживачем строків платежу, Споживач вважається таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань по сплаті платежів за Кредитним Договором, а заборгованість Споживача за Кредитним Договором є простроченою з наступного дня, який слідує за датою платежу.

Виконання Споживачем зобов’язань з оплати простроченої заборгованості не звільняє його від зобов’язання з оплати штрафів, що передбачені цим Договором у разі невиконання Споживачем своїх зобов’язань, щодо сплати платежів за цим Договором. У випадку залучення до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію, остання зобов’язана повідомити Споживача про актуальні банківські реквізити Кредитора/Кредитодавця/Нового кредитора для здійснення погашення простроченої заборгованості та порядок і спосіб такого погашення.

Порядок відступлення права вимоги за договором
про споживчий кредит новому кредитодавцю

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування». Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу. До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке право кредитодавця. Вищенаведені умови застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитодавець, новий кредитор, у випадку виникнення простроченої заборгованості, має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору.

Договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний повідомити Національний банк України про укладення договору з колекторською компанією протягом п’яти робочих днів із дня його укладення. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті (веб-сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про колекторські компанії, що діють у його інтересах при врегулюванні простроченої заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Кредитодавець, новий кредитор, у випадку виникнення простроченої заборгованості, має право укласти договір про відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке право кредитодавця. Вищенаведені умови застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СПОЖИВАЧЕМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Переглянути

РЕЄСТР
КОЛЕКТОРСЬКИХ
КОМПАНІЙ

Переглянути